گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری سلامت و توریسم‌درمانی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنه‌ای بسیار گسترده را شامل می‌شود. در این مقاله برآنیم تا پس از آشنایی با مفهوم گردشگری سلامت و توریسم‌درمانی آن را در چهار زیر مجموعه مهم مورد نظر قرار داده و قابلیت‌ها و توانمندی‌های ایران را در هرکدام از این چهار قسمت مورد تحلیل قرار دهیم. در ابتدا ضمن تعریف گردشگری سلامت و توریسم‌درمانی به چشم‌اندازها و زیرمجموعه‌های گردشگری سلامت و توریسم‌درمانی اشاره می‌کنیم. سپس با بررسی سابقه و زمان توجه به توریسم‌درمانی در ایران، سهم ایران از توریسم‌درمانی و جایگاه ایران در توریسم‌درمانی را مورد بحث قرار می‌دهیم. در زمینه پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران در زمینه گردشگری سلامتو توریسم‌درمانی چهار مقوله مطرح می‌شود: 1- چشمه‌هایآبگرم و آب‌های معدنی؛ 2- گنبد‌های نمکی؛ 3- طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) و 4- توریسم‌پزشکی. در ادامه راجع به ماهیت و مفهوم هرکدام از مقوله‌ها مطالبی ایراد خواهد شد و قابلیت‌ها و توانمندی‌های ایران در هر کدام از مقوله‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت بحث را با نتیجه‌گیری به پایان می‌بریم.

کلیدواژه‌ها