بررسی و تحلیل توسعه گردشگری در استان سمنان با تاکید بر مجتمع آب درمانی (آبگرم مهدیشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از آب، در موارد درمانی و رفع خستگی در انسان ها  و به دست آوردن آرامش جسمی و روحی، قدمتی معادل قدمت زندگی بشر دارد. در عصر حاضر عواملی چون رشد جمعیت، شهرنشینی فزاینده و مشکلات زندگی شهری و در نتیجه، انواع بیماری های عصبی و  روانی در بین شهرنشینان، رشد ارتباطات و فن آوری و رشد و توسعه حمل و نقل و افزایش اوقات فراغت و همچنین افزایش درآمدها، همه و همه زمینه را برای سیر و سفر و گردشگری افراد فراهم کرده است. گردشگری در اشکال مختلفی انجام می­شود که یک نوع آن اکوتوریسم و توریسم درمانی است. توریسم آب درمانی دربسیاری از کشورها نقش مهمی در ارزآوری دارد؛ امّا در ایران این صنعت جایگاه خود را بازنیافته و گام­های نخستین را طی می­کند. در ایران، بخصوص استان سمنان، دارای چشمه­های آب معدنی فراوانی است. که هر کدام دارای خواص درمانی متفاوتی هستند. و قابلیت­های بالایی در جذب افراد، از گوشه وکنار این مرز و بوم را دارند. منطقهآبگرمدرقسمتغربیشهرستانمهدیشهرودر دلرشتهکوه­هایجنوبی البرزقرارگرفتهوبابهره­گیریازچشمه­هایآب گرمِ متعددوفاصۀ ­­کم،یکیازمناطق جذب توریسم آب درمانی مهدیشهراست،کهدارایپتانسیلبالاییبرای توسعهازطریقگردشگری،بهویژهاکوتوریسممی­باشد. هدف کلی این مقاله، شناسایی این منطقه در استان سمنان است که خواص این آب و توان­های بالقوه آن در زمینه برنامه­ریزی توسعه گردشگری با تأکید بر مجتمع آب درمانی در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته­است که روش تحقیق به­ صورت توصیقی – پیمایشی بوده واز روش کتابخانه­ای با استفاده از منابع معتبر موجود و با حضور در محیط مورد تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته­ایم. نتایج به دست آمده، نشان داد، از بیماری­هایی که با آب درمانیِ چشمه­های آبگرم  مداوا می­شوند، می­توان به: روماتیسم، نقرس، ریزش موی سر، ضعف اعصاب، انواع بیماری­های پوستی، دیسک کمر،آرتروز، دردهای مزمنِ ستون فقرات، انواع دمل­ها و زخم­های عفونی، میگرن­ها  وبیماری­های دیگر و بطور کلی،  پاکسازی عمیق جسم از تمام سموم، اشاره نمود. همچنین در زمینه گردشگری چنانچه سرمایه­گذاری مناسبی برای رفاه حال گردشگران انجام پذیرد، و مدیریت برنامه­ریزی توسعه گردشگری نیز جدی گرفته شود، علاوه بر داشتن منافع اقتصادی، موجب ایجاد زمینه­های شغلی فراوانی می­شود.

کلیدواژه‌ها