بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به توانمندیهایایراندرزمینهگردشگری،لازم است بهجایگاهشایسته­ای دراینصنعتدستیابد .ازجملهعواملیکهمی­تواندصنعتگردشگریکشورراتوسعهوبهبودبخشد، بکارگیریابزارهاوپارامترهایموثربازاریابی و از آن جمله بازارگراییاست. این پژوهش به منظور بررسی نقش بازارگرایی، در توسعه صنعت گردشگری در سطح استان لرستان، انجام شده است. از این رو به منظور بررسی فرضیه­هایی که مبتنی بر مدل این پژوهش می­باشند، پرسشنامه ساخته شده پس از تایید روایی و پایایی، بین کلیه مدیران سازمان­های گردشگری استان لرستان که شامل 50 مدیر می­باشند، به عنوان جامعه آماری توزیع گردید. تحلیل داده­های احصایی از پرسشنامه­ها، مبتنی بر روش تحلیل مسیر می­باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها، حاکی از آن بود که بازارگرایی اثر بسزایی بر توسعه صنعت گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها