ارزیابی نقش جاذبه های گردشگری در توسعه شهرستان لردگان با استفاده ازمدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهرستان لردگان به سبب بهره مندی از توان های محیطی و گردشگری از مزیت نسبی برخوردار است. هدف این پژوهش شناخت قابلیت­ها، جاذبه‌ها، تنگناها و مشکلات گردشگری شهرستان لردگان با استفاده مدل SOWTاست و ارائة راهکارهای مناسب جهت توسعه‌ی صنعت گردشگری و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرستان است.ابزار گردآوری اطلاعات و داده­ها، استفاده از روش­های اسنادی و مطالعات میدانی بوده است. نوع تحقیق کاربردی، توسعه­ای و روش بررسی آن توصیفی، تحلیلی است. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که بخش گردشگری در شهرستان لردگان دارای استعدادهای بالقوه و بالفعل فراوانی برای جذب گردشگران است که در توسعه شهرستان نقش دارد. با این حال این شهرستان به رغم دارا بودن استعدادهای فراوان تاکنون نتوانسته است به خوبی گردشگران را جذب کند و در صورت جذب، قادر به نگهداری آن‌ها نبوده است که این امر به دلیل کمبود امکانات و تسهیلات گردشگری شهرستان است. راهکارهای مناسب این پژوهش، جهت توسعه صنعت گردشگری شهرستان، برنامه ریزی‌های علمی، سرمایه گذاری‌های هدفمند، ساماندهی جاذبه­ها و قابلیت‌های گردشگری شهرستان از طریق جذب سرمایه گذاری‌های خصوصی و دولتی برای رشد توریسم شهرستان و در کنار آن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی شهرستان و در نتیجه نزدیک شدن به توسعه پایدار است.

کلیدواژه‌ها