شناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی روستای یاسه چای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق­ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می­شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کندتوسعه گردشگری در مناطق روستایی یکی از راههای نجات روستاها از فقر قلمداد می شود..اولین گام در توسعه گردشگری روستایی ،شناسایی موانع و چالشهای آن است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری روستای یاسه چای  می باشد و از مدل swot برای تحلیل آن استفاده شده است.روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس ماهیت توصیفی موردی است.جهت جمع آوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد عدم وجود تبلیغات، نبودن امکانات مناسب دسترسی، عدم وجود مراکز خدمات بهداشتی و عدم اختصاص بودجه برای توسعه گردشگری مهمترین عواملی می باشند که در ضعف  گردشگری روستایی یاسه چایی نقش دارند. در پایان نیز سعی شده است راهکارهایی به منظور استفاده بهینه از قابلیت­ها و امکانات موجود در صنعت گردشگری روستایی یاسه چای ارائه گردد.