بررسی جایگاه چشمه‌های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه گردشگری عاملی جهت افزایش درآمد ملی و ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و باید از راه‌ها و روش‌های مختلف دنبال شود و به اجرا درآید. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت‌ها و قابلیت‌های مهم موجود در ایران جهت توسعه گردشگری به شمار می‌آید که وجود طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم، آب‌های معدنی و ... لزوم توجه به این موضوع را دو چندان می‌سازد. در این جهت در این مقاله ابتدا با تعریف گردشگری سلامت و توریسم درمانی و معرفی زیرمجموعه‌های گردشگری سلامت، ارتباط توریسم درمانی با سایر انواع توریسم بررسی می‌شود. سپس ضمن مرور تاریخچه توریسم درمانی در ایران به سهم ایران از توریسم درمانی، جایگاه ایران در توریسم درمانی و بررسی پتانسیل‌های ایران در زمینه گردشگری سلامت پرداخته می‌شود. در ادامه به بررسی نقش آب‌های معدنی در توسعه توریسم درمانی اشاره می‌شود و به بیان قابلیت‌های ایران در این زمینه و در مناطق مختلف جغرافیایی کشورمان از جمله: اردبیل، مازندران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان جنوبی و ... پرداخته می‌شود. در حقیقت همان‌طور که در متن مقاله اشاره شده آب درمانی، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی در ایران نیازمند توجه بیشتر و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌باشد که در این صورت می‌تواند نقش مهمی را در توسعه صنعت گردشگری ایفا نماید

کلیدواژه‌ها