ساماندهی فعالیتی مرکز شهر خرم‌آباد با تأکید بر ارتقاء نقش گردشگری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مرکز شهر خرم‌آباد به دلیل ارزش‌های خاص هویتی، فرهنگی، تاریخی، کالبدی، محیطی و.. فرصت بسیار مناسبی برای توسعة پایدار شهر خرم‌آباد بر پایة گردشگری شهری محسوب می‌شود که با توجه به قابلیت‌های متنوع، این توانمندی را داراست که با تقویت کارکرد گردشگری، ضمن احیاء و توانمندسازی خود، بخشی از نقش‌های شهرخرم‌آباد به عنوان مرکز استان را نیز برعهده بگیرد.در این مقاله پس از تعریف وتعیین مرکز شهر خرم‌آباد به بررسی ویژگی‌ها و امکانات آن پرداخته شده و با توجه به هدف تعیین شده، راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی برای تقویت گردشگری در مرکز شهر، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها