بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آنها در توسعه توریسم با استفاده از مدل پرالونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت‌ها می‌باشیم. در این راستا صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودرو سازی می‌دانند. به عنوان یک نیاز اساسی کشور مطرح می‌شود؛ اما با توجه به مسایل فرهنگی و مذهبی کشور ایران یکی از بهترین گزینه‌ها  جهت کسب درآمدهای توریستی مبحث اکوتوریسم و ژئوتوریسم می‌باشد. از این رو مطالعه و شناخت مناطق مستعد جهت ایجاد این نوع از گردشگری در مناطق مختلف ضرورت می­یابد. بنا­بر این بررسی ویژگی‌های ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آن‌ها در توسعه توریسم به عنوان یک مسأله اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی ویژگی‌های ژئوتوریسم منطقه تفتان از مدل پرالونگ استفاده شده است. از بین مکان‌های ژئومورفیک منطقه تفتان 6مکان انتخاب شد و برای هر کدام از مکان‌های ژئومورفیک یک شناسنامه تشکیل داده شد که پس از سنجش دادها مشخص شد که منطقه قابلیت بالایی جهت جذب توریسم دارد. ارزش گردشگری این مکان‌ها به دلیل بالا بودن عیار ظاهری زیبایی و عیار علمی این مکان‌ها می باشد. عواملی مانند عدم امنیت، دشواری دسترسی، دوری از مراکز جمعیتی و عدم توجه به ژئوتوریسم باعث کاهش مجموع عیارهای محاسبه شده گردیده است. بر این اساس قله تفتان با عیار گردشگری 63/0 و میانگین ارزش بهره‌وری75/0 دارای بالا ترین عیار ژئوتوریسمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها