بررسی تأثیرات گردشگری شهری در توسعه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    امروزه گردشگری به ویژه گردشگری داخلی، جایگاه خاص را در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و موثری را در ارتقای ساختار اقتصادی و اجتماعی ‌کشورها به‌خصوص کشورهای در حال ‌توسعه دارد. گردشگری شهری، سرآمد انواع گردشگری و پر مشتری‌ترین آن‌هاست؛ به‌طوری‌ که با توجه به جایگاه ویژه شهر، در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است و شهرها یکی از بیننده‌ترین مقاصد گردشگری جهان به ‌‌شمار می‌آیند که هر ساله پذیرای میلیون‌ها نفر گردشگرند. گردشگری می‌تواند با ایجاد تغییر در مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر تأثیراتی داشته‌ باشد. به‌عبارت‌ دیگر کیفیت تأثیر فعالیت‌های گردشگری در شهر و استفاده از آن، پیامدهای مطلوب و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی در شهر برجای می‌گذارد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. برای بررسی تأثیرات گردشگری از پرسش‌نامه مردم و مسئولین استفاده شد و با نرم‌افزارspss و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل‌شد. برای تطبیق اطلاعات تأثیر توریسم در توسعه اقتصادی هم ضریب مکانی مورد بررسی قرار گرفت که برگرفته از تحلیل آمار شاغلین در بخش گردشگری است. نتایج حاصل از پرسش‌نامه‌ها نشان می‌دهد که تأثیرات اقتصادی توریسم در توسعه کرمانشاه 75درصد،‌ تأثیرات اجتماعی- ‌فرهنگی آن بر توسعه شهر62 درصد و هم‌چنین تأثیرات کالبدی گردشگری در توسعه شهر 74 درصد مؤثر بوده‌است. معادله‌ی ضریب مکانی هم تأثیرات گردشگری بر اقتصاد منطقه را مورد تأیید قرار داده است؛ به طوری ‌که مقدار آن‌ یک روند صعودی از دهه 55تا85 داشته ‌است و گردشگری از نظر اقتصادی یک فعالیت تأثیرگذار در منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها