تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری مورد پژوهی: گردشگران شهرستان قروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     گردشگری به عنوان سومین و پاک‌ترین صنعت هزاره سوم شاخته می­شود. رشد صنعت گردشگری در گرو شرایطی است که با مهیا شدن آن چرخه این صنعت خواهد چرخید. از مهم­ترین عوامل توسعه صنعت گردشگری؛ افزایش سطح کیفیت خدمات و تسهیلات برای گردشگران است. مادامی که رضایتمندی گردشگران مورد توجه قرار نگیرد، نمی­توان به جذب گردشگران امیدوار بود. در همین راستا، محققین، شهرستان قروه را به علت جاذبه­های فراوان گردشگری و وجود گردشگران داخلی و خارجی مورد پژوهش قرار داده­اند. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی توسعه­ای است. حجم نمونه به تعداد 200 پرسشنامه بصورت غیراحتمالی-دردسترس برگزیده شد. داده­ها و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده است. داده­ها پس از وارد شدن به نرم­افزار spssبا آزمون­های  Tو پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات و تسهیلات گردشگری در سطح متوسط رو به بالایی قرار دارد. نمره کل T با مقدار 3.22 نشان می­دهد که کیفیت خدمات و تسهیلات مطلوب نمی­باشد؛ اما بیش از حد متوسط است. بالاترین سطح مربوط به شاخص کیفیت رفتار جامعه میزبان با میانگین 4.24 است. همچنین محاسبه آزمون پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات و تسهیلات با رضایتمندی گردشگران همبستگی مثبتی و معناداری در تمامی شاخص­ها برقرار است و در نهایت رابطه رضایت­مندی و جذب گردشگران با ضریب 0.753 محاسبه شد. تأسیس اقامت­گاه­های مناسب جهت استراحت گردشگران می­تواند عاملی جهت رضایت‌مندی و جذب گردشگران به شهرستان قروه باشد.

کلیدواژه‌ها