گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    اگر بخواهیم از صنعت جهانگردی تعریف مشخصی داشته باشیم که متناسب با نگاه جمهوری اسلامی‌ایران به این مقوله باشد، باید بگوییم: جهانگردی یک فعالیت فرهنگی منبعث از فطرت جستجوگر انسانی است. در جریان تکامل رویکردهای برنامه‌ریزی برای توسعه جهانگردی، رویکردی که بیشتر از سایر رویکردها مقبولیت یافت، توجه به گردشگری پایدار بود، بدین معنی که گردشگری را به عنوان مکمل همه شیوه‌های امرار معاش انسان‌ها در مناطق گردشگر پذیر ارزیابی می‌کرد. امروزه جهانگردی سبز یا فرهنگی یا پایدار، اشکال تکامل یافته جهانگردی هستند و در واقع جهانگردی در این مرحله تبدیل به یک رشته‌ی مستقل علمی‌شد که به آن از منظر علوم انسانی و به عنوان یک معرفت نوین نگاه می‌شود. این نوع از گردشگری بیشتر طرفدار محیط زیست بوده و پایداری آن را در نظر می‌گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع مطالعات کتابخانه‌ای بوده و هدف بررسی گردشگری سبز بر محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها