بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، مطالعه موردی؛ دهستان لاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی گردشگری در دهستان لاهرود از توابع شهرستان مشگین‌شهر می‌باشد. ماهیت این تحقیق کاربردی؛ روش اجرای آن توصیفی ـ تحلیلی و هدف آن توسعه‌ای است. جامعه آماری این تحقیق کلیه ساکنین دهستان لاهرود می‌باشد که با توجه به گستردگی حجم آن با استفاده از فرمول کوکران تعداد 190 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه صورت گرفته است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان امر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شده است. نتایج این پژوهش بیان‌گر آن است که توسعه گردشگری در محدوده مورد بررسی دارای اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی بوده است. نتایج آزمون کای‌اسکویر نشان می‌دهد که گردشگری نقشی به سزا در اشتغال‌زایی، بهبود درآمد اهالی، عدم افزایش قیمت کالا و اجناس، تنوع محصولات داخلی، افزایش ساخت‌و‌ساز روستا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی روستا داشته و اثرات مثبتی در تغییر نوع لباس، تغییر نوع مراسمات، الگوی مصرف غذا، بهبود آموزش در روستا، بهبود وضعیت بهداشت فردی و عمومی، افزایش عرصه بهداشتی محصولات، بهبود روابط بیرونی روستا با نواحی هم‌جوار، کاهش مهاجرت از روستا و مشارکت در کارهای جمعی، افزایش حس خودتعیینی، خلاقیت، شایستگی، معنی‌داری، تأثیر و اعتماد در نزد اهالی داشته است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها